Užívaj si slnko s našimi jemnými a trblietavými produktmi, pred aj po opaľovaní 🙂 Viac info tu

Pravidlá nakladania s osobnými údajmi

1. Informácie o two s.r.o.

1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosť two cosmetics s.r.o. IČO: 56164971, so sídlom Ekoosada 3003/168, 925 22 Veľké Úľany (ďalej len „two cosmetics“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webovej stránky www.twocosmetics.sk (ďalej iba „webová stránka“), najmä jej registrovaných užívateľov (ďalej len „užívateľ“) a zákazníkov two cosmetics, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

1.2. two cosmetics pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

1.3. Kontaktné údaje správcu sú: hello@twocosmetics.sk

 

2. Aké údaje spracovávame?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. two cosmetics spracováva údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovácané údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácií na www.twocosmetics.sk alebo pri vytvorení objednávky.

2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno, priezvisko, adresu. Telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu zamestnania alebo poznákmu o možných časoch doručenia.

2.3. Údaje z Facebooku. Ak pre registráciu využihete sociálnu sieť Facebook, umožníte two cosmetics tiež prístup k vášmu verejnému profilu, dátumu narodenia, údajom o aktuálnom mieste pobytu a emailovej adrese. Súčasťou vášho verejného profilu na Facebooku je vaše meno, priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa vášho nastavenia.

2.4. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov služieb využíva two cosmetics informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava two cosmetics údaje o návšteve webovej stránky, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webovej stránke.

2.5. two cosmetics nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o vašom zdravotnom stave, vyznaní, viere a podobne.

 

3. Pre aké účely údaje spracovávame?

3.1. Pre vybavenie vašej objednávky, t.j. naplnenie kúpnej zmluvy medzi two cosmetics a zákazníkom, využívame vaše meno, priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane úhrady a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté, two cosmetics nemôže vašu objednávku vybaviť.

3.2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom two cosmetics formou obchodných oznámení využíva two cosmetics predovšetkým emailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zaslanie SMS. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste u two cosmetics už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov two cosmetics v podobe obmedzeného priameho marketingu. two cosmetics tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na two cosmetics zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie vašej objednávky. Súhlas two cosmetics udeľujete v priebehu registrácie na two cosmetics alebo neskôr v nastavení vášho užívateľského konta. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov two cosmetics.

3.3. Pre ponuku našich produktov a propragáciu two cosmetics formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva two cosmetics predovšetkým e-mailový kontakt. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať našu webovú stránku. Súhlas udeľujete v priebehu registrácie na www.twocosmetics.sk alebo neskôr v nastavení užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu na www.twocosmetics.sk môžu vykonávať iba osoby staršie ako 15 rokov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

3.4. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie spracováva two cosmetics pri využití cookies údaje o návšteve webovej stránky, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webovej stránke. Spracovanie je možné len na základe súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava two cosmetics štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webovej stránky. Na ich základe je potom moné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webovej stránky tomu, čo vás zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

 

4. Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania obchodných oznámení
Obchodné oznámenia môžu užívatelia aj zákazníci two cosmetics kedykoľvek zrušiť, a to:

 • Kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo namietať proti spracovaniu osobných údajov v two cosmetics na e-ailovej adrese hello@twocosmetics.sk alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.
 • Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete two cosmetics ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webovej stránky pracovať správne. Pravidlá používania cookies nájdete tu:

5. Kto má prístup k údajom?

5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané two cosmetics a jej pracovníkmi, Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zviazané mlčanlivosťou a tento záväzok trvý aj po skončení ich spolupráce s two cosmetics.

5.2. two cosmetics ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre two cosmetics na účely a spôspbom, ktoré two cosmetics stanovuje, V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré two cosmetics využíva, patria:

 • prepravné spoločnosti: Packeta s.r.o., GLS s.r.o., Slovenská pošta a.s.
 • Google LLC
 • Meta, Inc.
 • prevádzkovateľ portálu Heureka.sk s cieľom vygenerovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. Právnym základom na spracovanie je v tomto prípade v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem správcu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u správcu. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodných oznámení v zmysel § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Sb.), a vykonáva sa po každom nákupe v internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne s cieľom vygenerovať a zaslať dotazník spokojnosti v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných tu: https://www.heurekashopping.sk/pre-obchodnych-partnerov/podmienky-pouzivania. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námeitky nebude kupujúcemu dotazník ďalej zasielaný.

6. Ako dlho údaje spracovávame?

6.1. two cosmetics spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona následne two cosmetics uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odsúhlaseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu vašich údajov za týmto účelom.

6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva two cosmetics po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t.j. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu vašich údajov za týmto účelom.

6.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva two cosmetics iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na two cosmetics vzťahujú.

 

7. Aké sú vaše práva?

7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na two cosmetics a požadovať:

 • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré two cosmetics spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo two cosmetics. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
 • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli two cosmetics, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva vám two cosmetics potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
 • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže two cosmetics správne vybaviť objednávku.
 • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domievate, že two cosmetics spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
 • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už two cosmetics nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok two cosmetics údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
 • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe súhlasu od two cosmetics k inému subjektu, kedy two cosmetics odovzdá vaše osobné údaje v bežne používanom formáte vám alebo inému správcovi podľa želania.

7.2. Ďalej môžu zákazníci two cosmetics vzniesť námietku proti spravcovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej two cosmetics okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinnosti two cosmetics so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

8. Bezpečnosť

8.1. two cosmetics dbá na bezpečnosť vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). two cosmetics kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany two cosmetics pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

 

9. Kontakt

S pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenia svojich práv sa môžeze obracať na two cosmetics e-mailom na adrese hello@twocosmetics.sk

 

10. Účinnosť

Tieto pravidlá sú účinné od 1.7.2024

Informácie o spracovaní osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie zmluvy internetových obchodníkom alebo na prevedenie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy internetovým obchodníkom.

Totožnosť a kontaktné údaje správcu
Správcom vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť two cosmetics s.r.o., so sídlom Ekoosada 3003/168, IČO: 56164971 (ďalej iba „správca“).
Kontaktné údaje správcu: korešpondenčná adresa Z. Kodálya 779/9, 92401 Galanta, adresa elektronickej pošty hello@twocosmetics.sk, telefón +421 948 928 908.
Správca nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písmo a). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

Účel spracovania osobných údajov
Účelom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a správcom či prevedením opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

Doba uloženia osobných údajov
Doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, je 10 rokov.

Ďalší príjemcovia osobných údajov
Ďalšími príjemcami osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácií platieb na základe kúpnej zmluvy. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie.

Práva subjektu údajov
Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, a ďalej právo na presnosť osobných údajov.
Ak by ste sa domnievali, že spracovaním vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie vašich osobných údajov nie je nutným požiadavkom na uzavretie a plnenie zmluvy bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.